Odszedł Profesor Jan Wawrzyńczyk – koryfeusz i „reformator” polskiego słownikarstwa

Autor

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Katarzyna Wojan - Uniwersytet Gdański

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, profesor Uniwersytetu  Gdańskiego;  pracuje  w  Instytucie  Skandynawistyki  i  Fennistyki  UG;  założycielka i kierownik badawczej Pracowni Leksykograficzno-Bibliograficznej oraz Pracowni  Języka  Fińskiego  na  Wydziale  Filologicznym  UG.  Autorka  i  współautorka ponad  270  prac  z  zakresu  językoznawstwa  słowiańskiego,  ugrofińskiego,  komparatystyki  lingwistycznej,  historii  leksykografii,  biobibliografistyki  i  bibliografistyki,  przekładoznawstwa,  a  także  recepcji  twórczości  polskich  pisarzy  za  granicą.  Opublikowała  22  książki,  m.in.  Wstęp  do  badań  wieloznaczności  leksemów  w  ujęciu  kontrastywnym  (Gdańsk  2010),  Przypadkowe  i  nieprzypadkowe  wędrówki  leksemów(Gdańsk  2010),  Rosyjskie  leksemy  homonimiczne  w  teorii  językoznawczej  i  praktyce  leksykograficznej (Gdańsk 2011), Język fiński w teorii i praktyce (Gdańsk 2016), Z dziejów  leksykografii  polsko-rosyjskiej.  Tom  1:  Słowniki  lingwistyczne  (bibliografia  za  lata  1700–2015) (Gdańsk  2016),  Tom  2:  Słowniki  terminologiczne  (bibliografia  za  lata  1803–2017)  (Gdańsk  2020).  Opracowała  edycję  tekstów  źródłowych  Zbigniewa  Żakiewicza W czasie zatrzymane. T.1: Wybór szkiców literackich z lat 1977–2008 (Gdańsk 2017); współredagowała monografię Religijność Czesława Miłosza (red. nauk. Z. Kaźmierczyk,  Gdańsk  2020).  Członek  Polskiego  Towarzystwa  Językoznawczego,  Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza (Oddział Gdański), Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”. Redaktor naczelna „Studia Rossica Gedanensia”.

Bibliografia

[Bez autora] (2021). Ostatnie pożegnanie Jana Wawrzyńczyka. Gazeta Warszawska. Wydanie z dnia 19–25 listopada 2021: 28–28.

Iwanowski, M.A. (2014). Atergownik japońsko-polski. Porządek translandowy. Warszawa: Bel Studio.

Mędelska-Guz, J. (2021). [Nota wydawnicza:] Z recenzji prof. Jolanty Mędelskiej-Guz. W: Wawrzyńczyk, J., Wierzchoń, P., Borchmann, Ł. (2021). Sześciolecie „Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego”. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: [IV strona okładki].

Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego. [Online] https://nfjp.pl/ (dostęp: 11.11.2021).

[Transkrypty]: Korespondencja prywatna Jana Wawrzyńczyka z Katarzyną Wojan z lat 2019–2021 (cytaty). Materiały niepublikowane.

Wawrzyńczyk, J. (2014). Od redaktora. Speculum Linguisticum 1. (Red.) J. Wawrzyńczyk.

Wawrzyńczyk, J. (2015). Fotocytatografia polska (2). Koniec XVIII – początek XXI w. Warszawa: Bel Studio.

Wawrzyńczyk, J. (2015). Przegląd tereferyzmów datacyjnych (w świetle danych strony www.nfjp.pl). Warszawa: Mila Hoschi.

Wawrzyńczyk, J. (2018). Prof. Jan Wawrzyńczyk: „W polityce międzynarodowej nie ma miejsca na litość”. Przez Karol Czejarek. „Przegląd Dziennikarski”, 30 maja 2018, https://przegladdziennikarski.pl/prof-jan-wawrzynczyk-w-polityce-miedzynarodowej-nie-ma-miejsca-na-litosc/ (dostęp: 11.11.2021).

Wawrzyńczyk, J., Wierzchoń, P. (2017). Przedsłowie. W: Wawrzyńczyk, J., Wierzchoń, P. (Red.). Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii. Warszawa: Bel Studio.

Wawrzyńczyk, J. (2020). Przegląd grafojednostek ze spacją wewnętrzną w zasobach «Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego». Warszawa: nakład własny.

Wawrzyńczyk, J. (2021). Chronologizacja współczesnego słownictwa polskiego – postpraktyka. Nowa centuria redatacyjna. Warszawa: nakład autora.

Wawrzyńczyk, J. (2021). Notatka. [Maszynopis z dn. 15.09.2021].

Wawrzyńczyk, J., Wierzchoń, P., Borchmann, Ł. (2021). Sześciolecie „Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego”. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojan, K. (Red. nauk.) (2020a). Wokół pewnego cytatu. Zbiór artykułów. Warszawa: Bel Studio.

Wojan, K. (2020b). Bibliografie słowników przekładowych jako narzędzie rekonstrukcji dziejów oraz oceny stanu i dorobku słownikarstwa narodowego (w świetle nowych danych). W: Wojan, K. (Red.) Wokół pewnego cytatu Zbiór artykułów. Warszawa: Bel Studio: 475–495.

Wojan, K. (2020c). Post scriptum: Od entelechii do słownikowej duszy. W: Wojan, K. (Red. nauk.). Wokół pewnego cytatu Zbiór artykułów. Warszawa: Bel Studio: 495–495.

Wojan, K. (2020d). Przedmowa. W: Wojan, K. (Red. nauk.). Wokół pewnego cytatu Zbiór artykułów. Warszawa: Bel Studio: 5–6.

Żmigrodzki, P. (2021). Leksykograf jako „językoznawca otwarty”. Jeszcze o statusie leksykografii (z doświadczeń redaktora «Wielkiego słownika języka polskiego» PAN). Referat plenarny wygłoszony podczas LXXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 15.09.2021, Gorzów Wielkopolski.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Wojan, K. . (2021). Odszedł Profesor Jan Wawrzyńczyk – koryfeusz i „reformator” polskiego słownikarstwa. Studia Rossica Gedanensia, (8), 359–381. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6684

Numer

Dział

Kronika