Z dorobku polskiej leksykografii dziedzinowej: botanika

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/srg.2017.4.27

Słowa kluczowe:

polska leksykografia dziedzinowa, terminografia, słowniki botaniczne, słowniki encyklopedyczne, naukoznawstwo, bibliografia słowników, fitonimika, zielniki

Abstrakt

Artykuł dokumentuje dorobek polskich leksykografów (terminologów, encyklopedystów, etnobotaników, zielnikoznawców i in.) w dziedzinie botaniki. Zamieszczono obszerny wykaz 831 opracowań leksykograficznych, wydanych w Polsce w latach 1472–2017. Do opracowań słownikarskich zaliczono teksty różnego gatunku, takie jak słowniki terminologiczne, encyklopedyczne, spisy, indeksy, glosariusze, atlasy botaniczne, ułożone alfabetycznie kompendia, przewodniki itd. Bibliografia ma charakter kompleksowy i adnotowany. Materiał do bibliografii wyekscerpowany został z rozproszonych katalogów bibliotecznych instytucji naukowych i ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce, katalogów wydawniczych, a także z prac naukowych (monografii, artykułów) z zakresu fitonimiki i etnobotaniki.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anton Schneeberger. [W:] Internetowy polski słownik biograficzny. [Online:] (dostęp: 1.06.2017).

Bela Z. Etymologia i pierwotne znaczenia wyrazów lek i leczyć. „Gazeta Farmaceutyczna”, marzec 2011, s. 16–28. [Online:] (dostęp: 25.08.2017).

Chodurska J. Ze studiów nad fitonimami rękopiśmiennych zielników wschodniosłowiańskich XVII–XVIII wieku. Seria Prace Monograficzne. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 360. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003.

Chodurska J. Nazwy roślin w rosyjskim tłumaczeniu „Zielnika” Szymona Syreniusza. [W:] W świecie Słowian. Szkice z dziejów leksykologii i leksykografii. Red. nauk. H. Chodurska, A. Mażulis-Frydel, A. Radzik. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013, s. 47–64.

Jankowiak L.A. Słownictwo medyczne Stefana Falimirza. T. 1: Początki polskiej renesansowej terminologii medycznej. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Seria Język na Pograniczach, 27. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2005.

Jankowiak L.A. Słownictwo medyczne Stefana Falimirza. T. 2: Słownik. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Seria Język na Pograniczach, 31. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2006.

Karnecka M. Słownik Jana Stanki – najbogatszy zabytek przyrodniczy średniowiecza. „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1976, t. 10, Wrocław, s. 119–155.

Katalog dzieł gospodarskich i nauk przyrodzonych, księgarni i składu nut muzycznych, G. Gebethnera i R. Wolffa. Warszawa: Krakowskie-Przedmieście nr 17, w Pałacu hr. Stan. Potockiego, 1861.

Mańkowski A. ks. Karol Ferdynand Ney. „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1925, t. VI, nr 11, s. 141–157.

Rogowska E. Kaszubskie nazwy roślin uprawnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998.

Szcześniak K. Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny. Wyd. 2 popr. Gdańsk–Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013 (+ CD-ROM).

Waniakowa J. Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

Waniakowa J. Osobliwe procesy fonetyczne w gwarowych wyrazach zapożyczonych na przykładzie nazw roślin. [W:] Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Ed. K. Balleková, G. Múcsková, Ľ. Králik. Bratislava: Veda 2015, s. 203–210.

Zimny L. Leksykografia rolnicza. „Fragmenta Agronomica” 2008, nr 4. [Online:] (dostęp: 6.08.2017).

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Wojan, K. (2017). Z dorobku polskiej leksykografii dziedzinowej: botanika. Studia Rossica Gedanensia, (4), 485–566. https://doi.org/10.26881/srg.2017.4.27

Numer

Dział

Leksykografia i bibliografie