Polska i Rosja w relacjach. Tytuł jako element rekonstrukcji językowo-cywilizacyjnego obrazu świata (bibliografia prac z lat 2011–2023)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/srg.2023.10.17

Słowa kluczowe:

Polska i Rosja, stosunki polsko-rosyjskie, językowo-kulturowy obraz Rosji, relacje osobiste Polaków i Rosjan, analiza językowa tytułów, bibliografia

Abstrakt

Celem artykułu jest językowo-kulturowa rekonstrukcja obrazu Rosji w relacjach z Polską na podstawie tytułów genologicznie zróżnicowanych publikacji książkowych, do których ekscerpcji zastosowano wyrażenia klucze: „Polska i Rosja” oraz „relacje polsko-rosyjskie”. Tytuł potraktowano tu jako konkretny przejaw języka; jest on wypowiedzią językową. W procesie analizy zastosowano metodę konkretyzacji odbiorczych i konstrukcji komunikatów.

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części. W części pierwszej dokonano próby rekonstrukcji obrazu Rosji, zaś w drugiej zamieszczono Wykaz bibliograficzny prac za lata 2011–2023, który stał się podstawą faktograficzną analizy językowej wypowiedzi sformalizowanych jako tytuły utworów. Zebrano (wraz z kumulacjami wydań) łącznie 511 pozycji publikacyjnych.

W rezultacie zrekonstruowany został fatalny obraz Rosji – demonicznej, niszczycielskiej i antyświatowej. W analizowanych tytułach odzwierciedla się bowiem obraz antyświata.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anusiewicz, J. (1994). Lingwistyka kulturowa: zarys problematyki. Acta Universitatis Wratislaviensis, 1672. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Anusiewicz, J., Dąbrowska, A., Fleischer, M. (2000). Językowy obraz świata i kultura: projekt koncepcji badawczej. W: Dąbrowska, A., Anusiewicz, J. (Red.). Język a kultura. T. 13. Acta Universitatis Wratislaviensis, 2218. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: 11–44.

Barmiński, J. (Red.). (1999). Językowy obraz świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Dąmbska-Prokop, U. (Red.). (2000). Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa: Educator.

Lipiński, K. (2002). Mity przekładoznawstwa. Kraków: Wydawnictwo Egis.

Maćkiewicz, J. (1999). Co to jest „językowy obraz świata”. Etnolingwistyka: Problemy Języka i Kultury, t. 11: 7–24. MEP: (2000). Tytuł i tłumaczenie. W: Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa: Educator: 280–284.

Nowak, M. (2017). Tłumacz jako autor tytułów filmów i seriali. Białostockie Archiwum Językowe, 17: 151–161. DOI: 10.15290/baj.2017.17.09.

Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2013). Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Wojan, K. (2010). Wstęp do badan wieloznaczności leksemów w ujęciu kontrastywnym. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-31

Jak cytować

Wojan, K. (2023). Polska i Rosja w relacjach. Tytuł jako element rekonstrukcji językowo-cywilizacyjnego obrazu świata (bibliografia prac z lat 2011–2023). Studia Rossica Gedanensia, (10), 323–373. https://doi.org/10.26881/srg.2023.10.17

Numer

Dział

Leksykografia i bibliografie