Techniczny, epistemologiczny i kulturowy wymiar metod kształcenia. Casus metody Montessori

  • Jarosław Jendza Uniwersytet Gdański
  • Ewa Zalewska Uniwersytet Gdański
  • Piotr Zamojski Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: metoda kształcenia, technika, epistemologia, kultura, przygotowane otoczenie, Montessori

Abstrakt

This article concerns three fundamental dimensions of all educational methods: technical, epistemological, and cultural. We perceive them as equally important in the process of (re)creating and using any educational method. It seems to us that the technical dimension is quite often the only one or at least the most essential one in the area of Polish educational practices, and sometimes also in the theory of education. This situation is, however, undesirable since it may lead to the decontextualisation of the methods, and – as a consequence – limit their educational potential. Referring to the Montessori approach and more specifi cally to one of the most signifi cant concepts within the method – namely to the idea of „prepared environment” in which three aspects can be distinguished: material, structural – dynamic, and personal, we describe the roles that they play in the procedures of constructing teaching methods showing their integral character.

Bibliografia

Montessori M. (1995) The Absorbent Mind. New York, Henry Holt and Company.

Okoń W. (1998) Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pierce Ch. S. (1955) Philosophical writings of Pierce. Ed. by J. Buchler, New York, Dover.

Svennevig J. (2001) Abduction as a methodological approach to the study of spoken interaction, “Norskrift”, vol. 103.

Vattimo G. (2006) Koniec nowoczesności. Tłum. M. Surma-Gawłowska, Kraków, Universitas.

Waller W. (1932) The sociology of teaching. New York, Wiley.

Wygotski L.S. (1995 [1934]) Myślenie i mowa. Warszawa, PWN.

Zalewska E. (2013) Obraz świata w podręcznikach szkolnych do klas początkowych. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Gadamer H-G. (2004) Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki fi lozofi cznej. Tłum. B. Baran, Warszawa, PWN.

Hall E.T. (2005) Ukryty wymiar. Tłum. T. Hołówka, Warszawa, Muza.

Hessen S. (1997) Struktura i treść szkoły współczesnej. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Klus-Stańska D. (2002) Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kruk J. (2008) Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów. Projektowanie edukacyjne. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kruszewski K. (1991) Metody nauczania. W: K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa, PWN.

Kupisiewicz Cz. (1973) Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa, PWN.

Løvlie L. (2002) The Promise of Bildung. “Journal of Philosophy of Education”, vol. 36 no. 3.

Miksza M. (2010) Zrozumieć Montessori – czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Montessori M. (1912) The Montessori Method. New York, Frederick A. Strokes Company.

Berger P.L., Luckmann T. (2010) Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. Tłum. J. Niżnik, Warszawa, PWN.

Bourdieu P., Passeron J-C. (1990), Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania. Tłum. E. Neyman, Warszawa, PWN.

Bruner J. (2006) Kultura edukacji. Tłum. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków, Universitas.

Foucault M. (1998) Nadzorować i karać. Tłum. T. Komendant, Warszawa, Aletheia.

Opublikowane
2015-03-31
Jak cytować
Jendza, J., Zalewska, E., & Zamojski, P. (2015). Techniczny, epistemologiczny i kulturowy wymiar metod kształcenia. Casus metody Montessori. Problemy Wczesnej Edukacji, 28(1), 46-55. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5669