Gra pozorów i złudzeń we wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej

  • Monika Wiśniewska-Kin Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: edukacja polonistyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym, kształcenie językowe, kształcenie umiejętności pisemnego wypowiadania, rozwijanie postaw składających się na kulturę bycia w zróżnicowanym środowisku informacyjnym, projekt kształcenia językowego

Abstrakt

The goal of this paper is to determine the areas of inefficiency of educational influences in the field of Polish language education in teaching early primary school children. Three areas require a fundamental change: language training focused on the implementation of the knowledge of the language structure, training the skills of written expression, and developing attitudes that make up the culture of being in a diverse information environment. Showing omissions of school in these three areas, the paper presents a project of language education oriented not towards familiarizing a child with the knowledge of the language structure, but towards portraying the nature of language, i.e., taking interest in how a child, while applying language, marks its being in the world, how it acts via language, how it uses language to reach the mysteries of the world and what it does with language during this operation. The final comments suggest that school is there to help a child to interpret the world, to recognize various phenomena, to assume attitudes towards them, and to make their independent evaluation.

Bibliografia

Bartmiński J. (red.) (1999), Językowy obraz świata. Lublin, Wydawnictwo UMCS. doi: 10.11649/sfps.2016.017

Dąbrowska A, Anusiewicz J. (red). (2000), Język a kultura, t. 13: Językowy obraz świata i kultura. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dąbrowski M. (red.) (2011), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Trzecioklasiści 2010. Raport z badań ilościowych. Warszawa, CKE. doi: 10.12775/pbe.2015.063

Dąbrowski M., Żytko M. (red.) (2008), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Cz. 2: Konteksty szkolnych osiągnięć uczniów. Warszawa, CKE. doi: 10.12775/pbe.2015.063

Dijk van T.A. (2001), Krytyczna analiza dyskursu. W: T.A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces. Tłum. G. Grochowski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. doi: 10.12775/ra.2016.029

Dudzikowa M. (2004), Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje etnopedagogiczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Duszak A., Fairclough N. (red.) (2008), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków, Universitas. doi: 10.12775/ra.2016.016

Eliot L. (2003), Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Tłum. A. Jankowski, Poznań, Media Rodzina. doi: 10.12775/ra.2015.031

Gadamer H.-G. (2000), Język, słowo, dzieje. Przeł. K. Michalski, Warszawa, PIW. doi: 10.12775/dp.2010.030

Godlewski G., Mencwel A., Sulima R. (oprac.) (2003), Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Wiedza o kulturze. Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Gopnik A., Meltzoff N.A., Kuhl K.P. (2004), Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci. Tłum. E. Haman, P. Jackowski, Poznań, Media Rodzina doi: 10.12775/ra.2015.031

Gopnik A. (2010), Dziecko filozofem. Co dziecięce umysły mówią nam o prawdzie, miłości oraz sensie życia. Tłum. M. Trzcińska, Warszawa, Prószyński Media doi: 10.12775/klio.2012.009

Jabłońska B. (2009), Krytyczna analiza dyskursu. W: B. Jabłońska, O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie. Debata nicejsko-konstytucyjna w prasie codziennej. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Klein N. (2004), No Logo. Tłum. H. Pustuła, Izabelin, Świat Literacki. doi: 10.15290/bth.2006.04.17

Klus-Stańska D. (1999), Aby teoria nie zniewalała. Historia kilkunastu spotkań z kandydatami na nauczycieli. W: A. Brzezińska, D. Klus-Stańska, A. Strzelecka, O nowe podejście w kształceniu nauczycieli. Warszawa, MEN. doi: 10.1023/a:1003169324226

Klus-Stańska D. (2010), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”. doi: 10.14746/se.2015.36.27

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2005), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa, WSiP.doi: 10.5604/01.3001.0009.4822

Kłakówna Z.A. (2014), Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy reformowaniu szkoły (1989–2013). Kraków, Universitas.

Kłakówna Z.A., Wiatr K., Steczko I. (2007), Nowe To Lubię!. Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne.doi: 10.14746/se.2015.36.29

Kłakówna Z.A. (2003), Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji. Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne. doi: 10.12775/dp.2007.017

Langacker R.W. (1991), Foundations of Cognitive Grammar. Descriptive Application. California,Stanford University Press.

Langacker R.W. (1987), Foundations of Cognitive Grammar. Theoretical Prerequisites. California,Stanford University Press. doi: 10.1017/s0022226700000177

Martyniuk W. (1999), Poststrukturalistyczny model uczenia się i nauczania języka obcego/drugiego.„Nowa Polszczyzna”, 1. doi: 10.12775/pbe.2013.024

Melosik Z., Szkudlarek T. (1998), Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków, OficynaWydawnicza „Impuls”.

Mrazek H. (1998), Komunikacyjny model nauczania. „Nowa Polszczyzna”, 1. doi: 10.2478/pfns-2013-0098

Spitzer M. (2013), Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Tłum. A. Lipiński, Słupsk, Dobra Literatura. doi: 10.5604/1640324x.1151438

Śliwerski B. (2007), Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk, GWP. doi: 10.12775/aunc_ped.2014.008

Whorf B. (1982), Język, myśl, rzeczywistość. Tłum. T. Hołówka, Warszawa, PIW. doi: 10.1515/semi.1986.61.1-2.61

Wilińska M. (2010), Krytyczna analiza dyskursu w praktyce: ageizm w polskich mediach. W: H. Kędzierska(red.), Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych. Olsztyn, Wydawnictwo UniwersytetuWarmińsko-Mazurskiego.

Zwiernik J. (2005), „Globalny dzieciak”. W: J. Bińczycka, B. Smolińska-Theiss (red.), Wymiary dzieciństwa. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Opublikowane
2014-12-31
Jak cytować
Wiśniewska-Kin, M. (2014). Gra pozorów i złudzeń we wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej. Problemy Wczesnej Edukacji, 27(4), 45-53. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/859

Inne teksty tego samego autora