О лексикологии и лексикографии в Варшавском университете (XV Международная конференция «Современные проблемы лексикографии LEX-2021». Варшавский университет. Кафедра русистики. Варшава, 20–21.05.2021 г.)

Autor

Słowa kluczowe:

lexicology, lexicography, dictionary, Russian language, conference, report

Abstrakt

The paper is a report from the scientific conference on modern lexicology and lexicography LEX-2021 (University of Warsaw. Institute of Russian Studies. Warsaw, online, 20–21 May 2021). The first edition of the conference was held in 1993 in Alushta– Kharkiv (Ukraine). The Warsaw conference was attended by 80 participants from: Austria, Belarus, Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, France, Canada, Poland, Russia, USA and Ukraine. The attendees became acquainted with new dictionaries. Also, the problems of methodology and didactics.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Volodymyr Dubichynskyi - Uniwersytet Warszawski

Leksykolog  i  leksykograf,  doktor  habilitowany  nauk  humanistycznych  w  zakresie  językoznawstwa;  absolwent  Charkowskiego  Uniwersytetu  Państwowego  (Ukraina).  Obecnie zatrudniony jako kierownik Pracowni Badań Leksykograficznych w Katedrze Rusycystyki  Uniwersytetu  Warszawskiego.  Autor,  współautor  i  redaktor  ponad  230  publikacji,  w  tym  siedmiu  terminografii  języka  rosyjskiego,  dwóch  słowników  języka  ukraińskiego  (deskrypcyjnego  i  ortograficznego),  pięciu  monografii  naukowych,  jedenastu podręczników z zakresu leksykologii, leksykografii, terminologii rosyjskiej i ukraińskiej, a także prac na temat kulturologii, przekładu, komunikacji międzyjęzykowej, socjolingwistyki, dydaktyki nauczania języków obcych (w tym rosyjskiego jako obcego) i in. Miał liczne wystąpienia naukowe na uniwersytetach w Austrii, Finlandii, Hiszpanii,  Niemczech,  Słowacji,  Rosji  i  Białorusi.  Był  organizatorem  piętnastu  międzynarodowych konferencji naukowych nt. współczesnych problemów leksykografii. Przewodniczący  Charkowskiego  Towarzystwa  Leksykograficznego  (od  1992)  oraz  przewodniczący Charkowskiego Oddziału Ukraińskiej Asocjacji Wykładowców Języka  Rosyjskiego  i  Literatury  (УАПРЯЛ)  (od  1993);  członek  komisji  leksykologiczno-leksykograficznej i terminoznawczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Magdalena Dąbrowska - Uniwersytet Warszawski

Rusycystka i komparatystka, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Długoletnia dyrektor Instytutu Rusycystyki i kierownik Zakładu  Historii  Literatury  Rosyjskiej  Uniwersytetu  Warszawskiego;  w  latach  2018–2021  kierownik Katedry Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk literatury rosyjskiej, badacz Oświecenia i Romantyzmu,  rosyjskozachodnioeuropejskich (w szczególności  rosyjsko-polskich)  związków  literackich,  kulturalnych  i  naukowych  oraz  dziejów  czasopiśmiennictwa  literackiego  XVIII–XIX  wieku.  Badacz  spuścizny  literackiej  i  historiograficznej  Nikołaja  Karamzina.  Autorka  monografii  na  temat  sentymentalizmu  rosyjskiego  oraz  redaktor  i  współredaktor  licznych  monografii  wieloautorskich  (m.in. Mikołaj  Karamzin  i  jego  czasy,  współred.  P.  Głuszkowski,  Warszawa  2017; Adam  Mickiewicz  i  Rosjanie,  współred.  P.  Głuszkowski,  Z.  Kaźmierczyk,  Warszawa 2020). Autorka ponad 150 publikacji naukowych w języku polskim, rosyjskim i angielskim, poświęconych w większości zapomnianym i słabo rozpoznanym zjawiskom,  wydarzeniom,  twórcom  oraz  dziełom.  W  latach  2016–2020  członek  Rady  Bibliotecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2021 roku członek Zespołu Rektorskiego ds. ekologii i kryzysu klimatycznego na Uniwersytecie Warszawskim.

Bibliografia

Библиография / References

Leksikologiâ… (2017). Leksikologiâ ileksikografiâ slavânskih âzykov. Otv. red. M.I. Černyševa. Moskva: LEKSRUS [Лексикология и лексикография славянских языков (2017). Отв. ред. М.И. Чернышева. Москва: ЛЕКСРУС].

Slavânskaâ… (2013). Slavânskaâ leksikografiâ. Otv. red. M.I. Černyševa. Moskva: Azbukovnik [Славянская лексикография. Отв. ред. М.И. Чернышева. Москва: Азбуковник].

Dubičinskij, V., Rojter, T. (2020). Leksikografuvaniâ leksičeskih paralelej: teoretični položeniâ ta ukrain’sko-nemeckij slovnik. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband, 99. Berlin: PeterLang [Дубічинський, В., Ройтер, Т. (2020). Лексикографування лексичних паралелей: теоретичні положення та українсько-німецький словник. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband, 99. Berlin: PeterLang].

Dubičinskij, V., Jaskólski, A., Muszyńska-Wolny, D. (2021). Leksikografičeskaâ interpretaciâ russko-polskih frazeologičeskih parallelej. Varšava: Izdatel’stvo Varšavskogo universiteta [Дубичинский, В., Яскульски, А., Мушиньска-Вольны, Д. (2021). Лексикографическая интерпретация русско-польских фразеологических параллелей. Варшава: Издательство Варшавского университета].

Źródła elektroniczne / Electronic sources

Wiener Slawistischer Almanach – Sonderbände. Editors: Tilmann REUTHER, https://www.peterlang.com/view/serial/WSASL (доступ: 30.10.2021).

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Dubichynskyi, V., & Dąbrowska, M. (2021). О лексикологии и лексикографии в Варшавском университете (XV Международная конференция «Современные проблемы лексикографии LEX-2021». Варшавский университет. Кафедра русистики. Варшава, 20–21.05.2021 г.). Studia Rossica Gedanensia, (8), 401–405. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG/article/view/6687

Numer

Dział

Kronika

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>